Statut Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/254/16

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 26 września 2016 r.

STATUT MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

I.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Muzeum Podlaskie w Białymstoku, zwane dalej „Muzeum”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

3) statutu.

§ 2. Muzeum wpisane jest pod numerem 3 w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Województwo Podlaskie i posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Organizatorem Muzeum jest Województwo Podlaskie.

2.     W imieniu Województwa Podlaskiego obowiązki i uprawnienia organizatora Muzeum

wykonuje Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej „Zarządem”.

§ 4. 1. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Muzeum jest muzeum rejestrowanym, wpisanym do Państwowego Rejestru Muzeów

pod nr 74.

3.    Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej z napisem w otoku „Muzeum Podlaskie w Białymstoku”.

§ 5. Siedzibą Muzeum jest miasto Białystok, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

II.     ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 6. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie oraz upowszechnianie zbiorów dotyczących historii województwa podlaskiego i historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

§ 7. Do zadań Muzeum należy:

Zgromadzenie, konserwacja, inwentaryzacja, katalogowanie i udostępnianie zbiorów oraz ich naukowe opracowywanie;

2)  przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających ich właściwe bezpieczeństwo i magazynowanie oraz w sposób dostępny dla celów naukowych;

3)  organizacja wystaw stałych i czasowych w kraju i za granicą;

4)  inspirowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie sztuk plastycznych, kultury artystycznej i muzealnictwa, archeologii, etnografii, konserwacji zabytków;

5)  prowadzenie działalności edukacyjnej i artystycznej;

6)  opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie katalogów zbiorów, przewodników wystaw, wyników badań oraz innych publikacji popularno-naukowych z zakresu swojej działalności;

7)  udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;

8)  opracowywanie ekspertyz, opinii i ocen oraz udzielanie informacji, porad i pomocy w zakresie swojej działalności;

9)  zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

10)     współpraca z muzeami, innymi instytucjami kultury, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi;

11)     prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum zakładowego.

III.           RODZAJ I ZAKRES GROMADZONYCH ZBIORÓW

§ 8. Muzeum gromadzi zbiory:

1)  w zakresie sztuki:

a)     malarstwo,

b)     rysunek i grafikę,

c)      rzeźbę,

d)     przedmioty użytkowe i rzemiosła artystycznego,

2)  w zakresie archeologii - przedmioty uzyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie województwa podlaskiego,

3)  w zakresie historii:

a)     dokumenty archiwalne (drukowane i rękopisy),

b)     przekazy ikonograficzne,

c) przedmioty użytkowe, elementy wyposażenia wnętrz związane z historią województwa podlaskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego,

4)     numizmaty, medalierstwo i falerystykę,

5)     inne muzealia związane z regionem, w tym muzealia etnograficzne i sztuka ludowa.

IV.            ORGANIZACJA MUZEUM

§9.1. Strukturę organizacyjną Muzeum tworzą: oddziały, działy, komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.

2. W skład Muzeum wchodzą oddziały:

1)     Ratusz w Białymstoku

2)     Muzeum Historyczne w Białymstoku,

3)     Muzeum w Tykocinie,

4)     Muzeum w Bielsku Podlaskim,

5)     Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku,

6)     Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy,

7)     Muzeum Ikon w Supraślu.

§ 10. Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres działania oddziałów, działów, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

V.     ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§11.1. Muzeum zarządza dyrektor, reprezentuje je na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

2.    Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Zarząd w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3.      Do obowiązków dyrektora w szczególności należy:

1)     nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

2)     zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie

innych decyzji wynikających ze stosunku pracy,

3)     organizowanie ochrony Muzeum.

§ 12. W czynnościach prawnych między dyrektorem a Muzeum, Muzeum reprezentowane jest przez Zarząd.

 

§ 13. 1. Przy Muzeum działa dziewięcioosobowa Rada Muzeum, której członków na okres czterech lat powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.

2. Rada Muzeum działa na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

§ 14. 1. Dyrektor może tworzyć, z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej połowy zatrudnionych muzealników - kolegia doradcze, o charakterze stałym lub dla realizacji konkretnego zadania, zwane dalej „kolegiami”. Powołując kolegium dyrektor określa przedmiot działania i liczbę członków kolegium.

2.    W skład kolegium wchodzą osoby powołane przez dyrektora spośród pracowników Muzeum lub spoza ich grona.

3.     Kolegium formułuje opinie w sprawach stanowiących przedmiot jego działania.

4.    Uchwały kolegium podejmowane są zwykłą większością głosów członków kolegium w obecności co najmniej połowy składu kolegium.

5.    Obradom kolegium przewodniczy dyrektor albo osoba wybrana przez kolegium ze swego grona.

6.     Obsługę kancelaryjno-biurową kolegiów doradczych zapewnia Muzeum.

7.    Zakres działania, szczegółowy tryb pracy oraz liczbę członków kolegium doradczego określa Dyrektor.

§ 15. W Muzeum działa kolegium doradcze do spraw zabytków nabywanych w drodze zakupów, darowizn oraz depozytów.

VI.            ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 16. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 17. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Województwa Podlaskiego.

§ 18. 1. Muzeum może, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym lub niekolidującym z jego działalnością podstawową.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:

1)     najmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego,

2)      usług budowlanych, transportowych i w zakresie konserwacji zabytków ruchomych,

3)      usług fotograficznych, kserograficznych i skanowania, reprodukcyjnych,

4)      udostępniania muzealiów do celów pozastatutowych,

5)      udostępniania powierzchni na reklamę.

3. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania zadań wynikającej z zakresu działania Muzeum.

§19. Źródłem finansowania Muzeum są przychody z prowadzonej działalności, środki finansowe pochodzące z dotacji Województwa Podlaskiego oraz innych dotacji, wpływy ze sprzedaży rzeczy i praw w ramach prowadzonej zgodnie z celami statutowymi działalności, otrzymane od osób fizycznych i prawnych spadki, zapisy i darowizny oraz wpływy z innych źródeł.

§ 20. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie do zatwierdzenia przez Zarząd.

§21.1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres ich umocowania.

VII.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22. Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może być dokonana na warunkach i w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o muzeach.

§ 23. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

       
   
 

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Olechno

Data wytworzenia: 2004-01-22

Wprowadzający: Joanna Olechno

Data wprowadzenia: 2004-01-22

Data modyfikacji: 2016-10-12

Opublikował: Joanna Olechno

Data publikacji: 2004-01-22