Wniosek o udostępnianie informacji publicznych

Co zrobić, kiedy w serwisie nie ma poszukiwanej informacji publicznej ?

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, a znajduje się w zasobach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga jej przygotowania - informacja taka jest udostępniana na pisemny wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Muzeum Podlaskie w Białymstoku, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć pisemnie w siedzibie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku,  wysłać na adres Muzeum Podlaskiego w Białymstoku adres: Ratusz, Rynek Kościuszki 10, Bialystok lub wysłać na adres email: kadry@muzeum.bialystok.pl Wnioski złożone w inny sposób, będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Muzeum powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Muzeum Podlaskie w Białymstoku ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego.

Prawo do uzyskania informacji przetworzonej przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, a interes został wykazany przez wnioskującego. 

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć lub przesłać do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na załączonym do pobrania formularzu.

 

 PONOWNE WYKORZYSTYWANIE

W dniu 25 lutego 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Celem nowej ustawy jest zapewnienie bardziej przejrzystych i łatwiejszych w stosowaniu rozwiązań dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Określa ona: zasady udostępniania i przekazywania informacji, warunki ponownego wykorzystywania możliwość pobierania opłaty oraz przekazywanie informacji na wniosek.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona (art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

W celu uzyskania informacji do ponownego wykorzystywania należy sporządzić wniosek, który będzie zawierał elementy określone w art. 21 ust. 3 ww. ustawy lub skorzystać z pomocniczego wzoru wniosku zamieszczonego na dole strony i przesłać poprzez::

 

  1. pocztę elektroniczną na adres: kadry@muzeum.bialystok.pl
  2. pocztę na adres:  

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Ratusz – Rynek Kościuszki 10

15-426 Białystok

Przed wysłaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z  warunkami i zasadami udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania gromadzonej w Muzeum Podlaskim w Białymstoku  (w załączeniu na dole strony) oraz ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Olechno

Data wytworzenia: 2017-04-12

Wprowadzający: Joanna Olechno

Data modyfikacji: 2017-07-12

Opublikował: Joanna Olechno

Data publikacji: 2017-04-12